Roles of Regimes under the Gold Standard and Impact on Prices

         
Author Name TAKEMORI Shumpei  (Faculty Fellow, RIETI / Professor, Faculty of Economics, Keio University) /Liudmila SAVCHENKO  (Keio University)
Creation Date/NO. April 2006 06-J-029
Download / Links